อบต. 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก
1. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
2. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
5. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ เป็นต้น
6. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น
7. การควบคุมอาคาร
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
การอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
10. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
12. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
1. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา และศูนย์เยาวชน
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. การบำรุงรักษาสถานที่ประชุม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. การจัดให้มีตลาด ที่จอดรถ และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
6. การผังเมือง
7. การดูแลรักษาที่สาธารณะ