pic2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

วิสัยทัศน์
ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และยาเสพติด ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่และระบบผังเมือง พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวของชุมชน
3. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน การจัดการความร่วมมือระหว่างชุมชน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบงานบริหารทุกด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาพื้นที่ตำบลท่าโสมให้เป็นตำบลน่าอยู่ โดยจัดให้มีความสะอาดเรียบร้อยจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่และสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน
3. พัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าโสมให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยประชาชนสามารถร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนได้
4. บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ ส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าในพื้นที่ เสริมสร้างการตลาด
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
7. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
9. ผู้ที่ด้อยโอกาส อาทิเช่น คนชรา คนพิการ คนป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น ได้รับการ ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
10. บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสังคมอยู่ดีมีสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสังคมอยู่ดีมีสุข ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยและสุขาภิบาล
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
3. พัฒนาความมั่นคง/ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน และต่อต้านยาเสพติด
4. พัฒนาคนและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
2. พัฒนาแหล่งน้ำ
3. ปรับปรุงขยายขอบเขตระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. จัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
2. ส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา
3. บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2. การบริหารและบุคลากร
3. จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่รวมถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ
4. ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการ
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนารายได้ สร้างอาชีพ ส่งเสริมวิชาการเกษตร เสริมสร้างความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว