พื้นหลัง1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. สภาพทั่วไป

ตำบลท่าโสมตั้งขึ้นเมื่อประมาณ  100  ปีที่แล้ว  เดิมทีเป็นป่ากว้างพื้นที่บางส่วนติดทะเล  มีป่าไม้หนาแน่น การสัญจรไปมาในสมัยนั้นต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือเดินด้วยเท้า  มีชาวบ้านตั้งถิ่นฐานน้อยมาก ปี 2530  ได้มีการตัดถนนลาดยางผ่านตำบลทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นมาก และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ปัจจุบันเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5  และในปี พ.ศ.  2545  ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลจากการแบ่ง  5  ชั้น  เหลือ  3  ขนาด  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมได้รับการจัดขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  และในปี  พ.ศ. 2553  ได้มีการปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2553

1.1  ที่ตั้ง


ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเขาสมิง  บนถนนสายแสนตุ้ง-บางกระดาน (3156)

ห่างจากอำเภอเขาสมิง         ระยะทาง   15    กิโลเมตร

ห่างจากจังหวัดตราด           ระยะทาง   30    กิโลเมตร

ปัจจุบันที่ทำการ อบต.ท่าโสม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 199/9 หมู่ 1  บ้านท่าโสม

1.2  อาณาเขต

ทิศเหนือ    จรด          ตำบลแสนตุ้ง

ทิศใต้                จรด          ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ

ทิศตะวันออก      จรด          ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ทิศตะวันตก       จรด          แม่น้ำเวฬุ

1.3  เนื้อที่

ตำบลท่าโสมมีพื้นที่  92.8  ตารางกิโลเมตร  จำนวนเนื้อที่  58,037  ไร่  ความหนาแน่นเฉลี่ย

46  คน/ตารางกิโลเมตร

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  และมีภูเขาเป็นบางส่วน     พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  คลองสายต่างๆ เช่น  คลองท่าโสม  คลองอีโผลม  เป็นต้น  ในฤดูแล้งมักจะตื้นเขินและมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาทำให้ไม่สามารถใช้น้ำได้  บริเวณที่ติดแม่น้ำเวฬุเป็นป่าชายเลน

1.5  อุณหภูมิ

เนื่องด้วยเป็นสภาพพื้นที่ใกล้แม่น้ำและทะเลมีสภาพอากาศและความชุ่มชื้นดี   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

30 – 34   องศาเซลเซียล

1.6  ขนบธรรมเนียมประเพณี

 • ประเพณีการทำบุญ วันสงกรานต์
 • ประเพณีการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
 • ประเพณีวันลอยกระทง
 • ประเพณีทอดผ้าป่ายางพารา
 • ประเพณีทำบุญคลอง
 • ประเพณีไหว้ครูดนตรีไทย

1.7  ศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 

 • การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ซึ่งยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 • การรวบกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและได้

มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  แต่กลุ่มยังขาดการบริหารและการจัดการที่ดีจึงทำให้กลุ่มประสบกับปัญหาการดำเนินกิจกรรม

1.10   จำนวนหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4, และ 5        แบ่งเป็น  5  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

 

รายชื่อหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

 

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  

รายชื่อผู้นำท้องถิ่น

ชาย หญิง รวม
บ้านท่าโสม 1 623 717 795 1,512 นายวิศเวศ  มนัสสนิท
บ้านละมีบ 2 284 395 400 795 นายสุราษฎร์  พ่วงสุข
บ้านสลัก 3 482 582 617 1,199 นายฉลอง  ชื่อเสมอ
บ้านอ่างกระป่อง 4 207 312 314 626 นายประวัติ  สร้อยมงคลชัย
บ้านน้ำตก 5 103 127 129 247 นายศิริพงษ์  ประสิทธินาวา
รวม 1,699 2,133 2,255 4,388  

จำนวนครัวเรือน              1,699    ครัวเรือน

                     จำนวนประชากรทั้งหมด      4,388  คน

1.11  การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 

ลำดับที่

 

รายการ

หมู่/จำนวนไร่โดยประมาณ
1 2 3 4 5 รวม
1 พื้นที่แต่ละหมู่ 20,037 10,625 14,875 5,625 6,875 58,037
2 พื้นที่อยู่อาศัยแต่ละหมู่ 370 150 270 150 70 1,010
3 พื้นที่ว่างเปล่าแต่ละหมู่ 630 475 595 225 275 2,200
4 พื้นที่การเกษตรแต่ละหมู่ 17,000 9,000 12,610 4,770 5,840 49,220
5 พื้นที่สาธารณะแต่ละหมู่ 2,000 1,000 1,437 480 690 5,607

 

 • การประกอบอาชีพ

ตารางแสดงการประกอบอาชีพ

 

ลำดับที่

 

รายการ

หมู่/จำนวนครัวเรือนโดยประมาณ
1 2 3 4 5 รวม
1 เกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน 250 149 192 55 40 686
2 รับจ้างงานเกษตรแต่ละหมู่บ้าน 50 20 30 21 20 141
3 ธุรกิจเอกชน/รับราชการ/                รัฐวิสาหกิจแต่ละหมู่บ้าน 16 6 11 13 4 50
4 ค้าขายแต่ละหมู่ 36 9 26 7 1 79
5 รับจ้างทั่วไปแต่ละหมู่ 30 5 20 28 10 93
6 ประมงแต่ละหมู่ 40 10 35 45 130
7 อื่นๆ 15 7 7 4 3 36

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำไร่สับปะรด  ทำสวนยางและสวนผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ เป็นต้น  ประชากรด้านที่ติดแม่น้ำเวฬุ  ประกอบอาชีพ   เลี้ยงหอยนางรม  กุ้งกุลาดำ  หอยแครง  และอาชีพประมงชายฝั่ง

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมัน  จำนวน  3   แห่ง

ตลาดนัด   จำนวน  3   แห่ง (หมู่ 1 จำนวน 2 แห่ง , หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง)

ร้านเสริมสวย จำนวน  3  ร้าน

ร้านซ่อมรถยนต์  จำนวน  1  ร้าน

ร้อนซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน  5  ร้าน

ร้านค้า  จำนวน   79  แห่ง

ร้านขายยา  จำนวน  2 ร้าน

 

2.3  สถานที่ราชการในพื้นที่

 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม จำนวน  1  แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  1  แห่ง
 • โรงเรียน จำนวน  4  แห่ง
 • ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จำนวน  1  แห่ง
 • ป้อมตำรวจ จำนวน  1  แห่ง

2.4  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นที่น่าสนใจ

ตำบลท่าโสมมีหอยนางรมสดเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์    ซึ่งมีการเลี้ยงเองโดยเกษตรกรในตำบลแล้วจะนำมาจำหน่ายแก่ผู้ซื้อโดยตรงทำให้หอยนางรมสดของตำบลเป็นที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป    และนอกจากนี้ตำบลท่าโสมยังมีผลไม้หลากหลายตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ลองกอง  สับปะรด และผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาลอีกหลายชนิด

2.5  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1) ศูนย์ท่าโสม  เลขที่  222  หมู่ 3  ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  โทรศัพท์  0 3951 6041-4  โทรสาร  0 3951 6045  ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ. 1) พลตรีหญิงจรัสพิมพ์  ธีรลักษณ์

2.6  สถานที่ท่องเที่ยว

วัดท่าโสม  ตั้งอยู่  หมู่ 1 บ้านท่าโสม  ถ้าเดินทางมาจากตัวเมืองตราดมาทางถนนสุขุมวิท (ย้อนกลับ

ไปทางจันทบุรี) มาตามทางแล้วแยกเข้าถนนบางกระดาน-ท่าจอดทางด้านซ้ายมือมาตามทางประมาณ 9 กิโลเมตรจะเห็นซุ้มวัดท่าโสมทางด้านขวามือเข้ามาตามทางอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงวัดท่าโสมซึ่งวัดท่าโสมมีพระหยกซึ่งเป็นพระหยกองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเป็นพระที่หายากและมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง     และมีศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี/ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจัดแสดง

โบราณสถานวัดสลัก  ตั้งอยู่  หมู่  3  บ้านสลัก  ถ้าเดินทางมาจากตัวเมืองตราดมาทางถนนสุขุมวิท

(ย้อนกลับไปทางจันทบุรี) มาตามทางแล้วแยกเข้าถนนบางกระดาน-ท่าจอดทางด้านซ้ายมือ มาตามทางประมาณ  17  กิโลเมตรจะถึงวัดสลัก ซึ่งวัดสลักแห่งนี้มีเจย์ดีสามองค์ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่เคารพ  นับถือและบูชา

 

 1. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

มีสถานศึกษาหรือโรงเรียน  จำนวน  4 แห่ง  ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดท่าโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวสันต์  ผาชลา

ครู            จำนวน              20    คน

นักเรียน            จำนวน              270  คน

 1. โรงเรียนบ้านคลองศอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิต  ไชยรักษ์

ครู            จำนวน              11    คน

นักเรียน            จำนวน              113  คน

 1. โรงเรียนวัดสลัก ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมร  ประคองทรัพย์

ครู            จำนวน              9      คน

นักเรียน            จำนวน              97    คน

 1. โรงเรียนบ้านอ่างกระป่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฉันทนา  บุญส่ง

ครู            จำนวน              19    คน

นักเรียน            จำนวน              218  คน

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก  2  แห่ง  คือ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าโสม

ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน              2     คน

เด็กเล็ก              จำนวน              32    คน

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก

ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน              1     คน

เด็กเล็ก              จำนวน              21    คน

3.2  ด้านศาสนา

มีวัดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา  จำนวน  4  วัด คือ

 1. วัดท่าโสม เจ้าอาวาส  พระครูวิมลโสมนันท์
 2. วัดละมีบ  เจ้าอาวาส  พระครูจริวัฒนวิธาน
 3. วัดสลัก เจ้าอาวาส  พระครูธรรมกิจจานุสารี
 4. วัดอ่างกระป่อง เจ้าอาวาส พระปลัดสุทธินันท์  ชินวโส

 

3.3  ด้านสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน  1   แห่ง  คือ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโสม อยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นางราตรี ถนอมวงศ์ มีบุคลากรประจำ จำนวน 5  คน

 

3.4  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีที่พักสายตรวจตำบลท่าโสม  1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสลัก มีตำรวจประจำ จำนวน  1  คน

3.5 มวลชนจัดตั้ง

 1. กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าโสม  ประธานกลุ่ม

–  กลุ่มแม่บ้านท่าโสม  หมู่ที่  1 ประธานกลุ่ม  นางสาวจิราภรณ์  อภิบาลศรี

–  กลุ่มแม่บ้านละมีบ  หมู่ที่  2  ประธานกลุ่ม  นางฉอ้อน  บุญประสิทธิ์

–  กลุ่มแม่บ้านสลัก หมู่ที่  3 ประธานกลุ่ม  นางราตรี  บำรุงบ้าน

–  กลุ่มแม่บ้านอ่างกระป่อง  หมู่ที่  4  ประธานกลุ่ม  นางเหวียน  สรวมชีพ

–  กลุ่มแม่บ้านน้ำตก  หมู่ที่  5 ประธานกลุ่ม นางวาสนา  กุมภะ

 1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าโสม ประธานกลุ่ม  นางราตรี  บำรุงบ้าน

–  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ 1 ประธานกลุ่ม  นางอัจฉรา  ปัณณาศรี

–  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่  2 ประธานกลุ่ม  นางละออง  รัตนนิล

–  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่  3  ประธานกลุ่ม  นางราตรี  บำรุงบ้าน

–  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่  4 ประธานกลุ่ม  นางเหวียน  สรวมชีพ

–  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่  5  ประธานกลุ่ม  นางวิภาดา  รัตนเศียร

 1. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าโสม  จำนวน  2  กลุ่ม

–  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าโสม  ประธานกลุ่ม  นายจำรูญ  ประเดิมเนตร

–  กลุ่มผู้สูงอายุสลักพัฒนา  ประธานกลุ่ม  –

 1. กลุ่มประชาคมหมู่บ้านตำบลท่าโสม  ประธานกลุ่ม  –

–  ประชาคมหมู่บ้านท่าโสม  หมู่ที่  1  ประธานกลุ่ม  นายอดิศักดิ์  ทวีคูณ

–  ประชาคมหมู่บ้านละมีบ  หมู่ที่  2  ประธานกลุ่ม  นายเพียร  เครือรุ่ง

–  ประชาคมหมู่บ้านสลัก  หมู่ที่  3  ประธานกลุ่ม  นายธนู  บัวขาว

–  ประชาคมหมู่บ้านอ่างกระป่อง  หมู่ที่  4  ประธานกลุ่ม  นายทองเตี้ย  สิงห์บันดาล

–  ประชาคมหมู่บ้านน้ำตก  หมู่ที่  5  ประธานกลุ่ม

 1. กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประธานกลุ่ม  นายบัวลา  บางวิเศษ
 2. กลุ่มศูนย์กีฬาตำบลท่าโสม  ประธานกลุ่ม  จ่าเอกจุมพล  จุลเดช
 3. กลุ่มเครดิตยูเนียน จำนวน  2  กลุ่ม

–  เครดิตยูเนียนบ้านท่าโสม  หมู่ที่  1  ผู้จัดการ  นางอัจฉรา  ปัณณาศรี

–  เครดิตยูเนียนบ้านสลัก  หมู่ที่  3  ผู้จัดการ  นายอำนาจ  ชำนาญ

 1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  จำนวน  5  กลุ่ม

–  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าโสม  หมู่ที่  1  ประธานกลุ่ม  นางสาวจิราภรณ์  อภิบาลศรี

–  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านละมีบ  หมู่ที่  2  ประธานกลุ่ม  นายประดับ  บุญประสิทธิ์

–  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านสลัก  หมู่ที่  3  ประธานกลุ่ม  นายเดชากิตต์  พูลเกษม

–  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านอ่างกระป่อง  หมู่ที่ 4 ประธานกลุ่ม  นายสำราญ  ชาวนา

–  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านน้ำตก  หมู่ที่  5  ประธานกลุ่ม  นายวันดี  สายสังข์

 1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน  5  กลุ่ม

–  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านท่าโสม  หมู่ที่  1  ประธานกองทุน  นายศิลา  สรวมชีพ

–  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านละมีบ  หมู่ที่  2  ประธานกองทุน  นายเจียม  นิ่มนวล

–  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านสลัก  หมู่ที่  3  ประธานกองทุน  นายฉลอง  ซื่อเสมอ

–  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านอ่างกระป่อง  หมู่ที่  4  ประธานกองทุน  นายทองเตี้ย  สิงห์บันดาล

–  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านน้ำตก  หมู่ที่  5  ประธานกองทุน  นายสายชล  ผึ้งรั้ง

4. การบริการพื้นฐาน

       4.1 การคมนาคม

 • เส้นทางการคมนาคมทางบกเส้นทางหลักมี 1 เส้นทาง คือ ถนนสายแสนตุ้ง– บางกระดาน

สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  สำหรับเส้นทางย่อยแยกจากเส้นทางหลักที่สำคัญมี 2 เส้นทาง คือ ถนนสายท่าโสม – เขาระกำ และถนนสายชุมแสง – อ่างกะป่อง  สภาพเส้นทางเป็นถนนสายลาดยางตลอดสายเช่นกัน

2)  เส้นทางการคมนาคมทางอากาศ  มีสนามบิน 1 แห่ง  (เป็นของเอกชน)                           3)  เส้นทางการคมนาคมทางเรือ มีท่าเทียบเรือ  7 แห่ง (เป็นท่าเทียบขนาดเล็กสำหรับขึ้น-ลง

เรือประมง)

 

4.2  การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  1,500  ครัวเรือน

4.3  การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  9  แห่ง  (หมู่  1  จำนวน  4  ตู้ , หมู่  2  จำนวน  1  ตู้

หมู่ 3 จำนวน 2 ตู้ , หมู่ 4  จำนวน 2 ตู้)

 

4.4  การประปา

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้  ประมาณ   599  ครัวเรือน

หมู่  1  มีผู้ใช้น้ำจำนวน  200  ครัวเรือน

หมู่  2  มีผู้ใช้น้ำจำนวน  158  ครัวเรือน

หมู่  3  มีผู้ใช้น้ำจำนวน    75  ครัวเรือน

หมู่  4  มีผู้ใช้น้ำจำนวน  130  ครัวเรือน

หมู่  5  มีผู้ใช้น้ำจำนวน    36  ครัวเรือน

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีลำคลอง  จำนวน  8  สาย  ดังนี้

 1. คลองท่าโสม          2. คลองยา         3. คลองอีโผลม
 2. คลองศอก             5. คลองสลัก              6. คลองชุมแสง
 3. คลองไทร             8. คลองอ่าง

 

          4.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– มีสระน้ำ  จำนวน   17   แห่ง

– มีฝายน้ำล้น  จำนวน  7  แห่ง (หมู่ 1 จำนวน 2 แห่ง, หมู่ 2  จำนวน  1  แห่ง, หมู่ 3  จำนวน 1 แห่ง ,   หมู่  5   จำนวน 3 แห่ง)

– มีอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  1 แห่ง (อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ)บ็