เดือน: มีนาคม 2016

ภาษี1

เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลาด้วยค่ะ

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

– ภาษีป้าย

– ภาษีบำรุงท้องที่