มีนาคม 01 2016
ภาษี1

เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลาด้วยค่ะ

ภาษี1ในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่

–        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

–        ภาษีป้าย

–        ภาษีบำรุงท้องที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม  ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี  ในเขตตำบลท่าโสมและพื้นที่ใกล้เคียง

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่  มกราคม  –    กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559

 ภาษีป้าย                    ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่    มกราคม  –       มีนาคม   พ.ศ.2559

 ภาษีบำรุงท้องที่          ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่   มกราคม  –       เมษายน   พ.ศ.2559

เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ ในเขตตำบลท่าโสม จึงขอให้ผู้มีทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเสียภาษีตามกฎหมาย  ได้ยื่นแบบแสดง